אני מעוניין לתרום  |  כך התחלנו את המדרש התימני  |  הגאון הרב ששון גריידי זצ"ל  |  אדיר ושדי וישב בתימנית  |  חומר מארכיון המדינה  |  donationforyemanit  |  ראש השנה וכיפור  |  ת"ת מבשר טוב  |  ילדי תימן  |  מדור פרשת השבוע  |  פרשת השבוע  |  ס ר ט י - ו י ד א ו  |  

להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
  


יפוצו מעינותך חוצה
FacebookTwitter

      נשא תשעח
דף הבית >> פרשת השבוע >> איגרת לשבת >> ספר במדבר >> נשא תשעח

Can't See This Message? View in a browser

 
This is the logo 
שבת שלוםלאחינו היקרים העומדים על משמרת התורהפרשת נשא 
 
This is the divider 

ילדי הגן עם מארי משה גמליאל

קריאת שיר השירים הרב יהודה גמליאל שליט"א

 
This is the divider 
https://drive.google.com/file/d/1kMDzZbbpGVqv_a8ftOg00qYsurR3govN/view?usp=drive_web&_escaped_fra... 
פרשת נשא הרב יהודה גמליאל קריאת ראשון.mp3 
קריאת התורה וההפטרות בנוסח תימני 
This is the divider 

פירושים מחכמי תימן על פרשת נשא

'נשוא את ראש בני גרשון גם הם וגו'. במדרש: "זהו שאמר הכתוב 'יקרה היא מפנינים וכל חפציך לא ישוו בה'. 'יקרה היא מפנינים' - מכהן גדול עם הארץ שנכנס לפני ולפנים". עכ"ל. ללמדנו, שאעפ"י שגרשון הוא הבכור (דכתיב: "ובני לוי גרשון וקהת ומררי"), והיה ראוי שיהא משא הארון לבניו, מ"מ לא ציווה ה' משא הארון אלא לבני קהת ולא לבני גרשון. זאת, כדי שלא יתלו הדבר בבכורה שינתן להם משא הארון. ועוד, מפני שבני קהת ענווים ושפלים היו וכמו שמצינו במשה רבינו ע"ה [שהיה מבני קהת - העורך] שלא זכה שתינתן התורה על-ידו אלא מפני שהיה עניו וסבלן וכמו שהעיד הכתוב עליו: "והאיש משה עניו וגו'". למדנו מכאן שאין התורה נקנית אלא בשפלים ובענווים שאין מחשיבין עצמם לכלום וכמו שמנו אותם חז"ל בין מידות שהתורה נקנית בהן.
 
 (קייץ המזבח – לרבי חיים כסאר זצ"ל)
 
צריך לדקדק למה אמר בבני גרשון "גם הם" ולא אמר כן בבני מררי? ועוד, מהו הריבוי במילת "גם"? מצינו במדרש רבה שאמרו: "מה הוא שאמר הכתוב גם הם, שלא תאמר שלכך מנה בני גרשון שניים שהם פחותים מבני קהת. לאו, אלא סתם "גם הם" שאף בני גרשון כיוצא בהם של בני קהת. אלא שהקדימו הכתוב, בשביל כבוד התורה". א"כ אפשר לפרש עפי"ז שגם הם - בני גרשון כיוצא בהם שלבני קהת. דהיינו, שחשיבותם אף היא עיקרה מפני כבוד התורה. מפני שהתורה קדמה לכל בריאת העולם ואף הבכור קדם לאחיו, וא"כ חשיבות קדימת הבכור הוא ג"כ מפני כבוד התורה. לפי"ז, יובן מדוע הקדים את בני קהת לפני בני גרשון. כי משא בני קהת הוא הארון שהתורה בתוכו ונגלה לכל אדם שהם עוסקים בכבוד התורה בפועל ובכל עת, משא"כ בני גרשון שחשיבותם מצד הבכורה, אעפ"י שעיקר חשיבותה מפני כבוד התורה - הוא בנסתר ואינו במעשה כמו בני קהת. נמצא שמעלת כולם שווה - מפני כבוד התורה, אלא שזה בנגלה וזה בנסתר. וזהו שאמר בבני גרשון "גם הם" משא"כ בבני מררי שהם בני פשוט וחשיבותם מצד עצמם ולא מפני כבוד התורה.
 
 (חן טוב - לרבי יחיא אלבדיחי זצ"ל)
 
"ויהי ביום כלות משה להקים את המשכן" (ז, א) 
קשה, נודע מאמר חז"ל שבכל מקום שנאמר ויהי אינו אלא לשון צער. וא"כ הכא מאי צערא איכא? הלא זה היום הוא יומא דחדווה שישמח ישראל בעושיו וישמח ה' במעשיו, שהרי אותו היום נטל עשר עטרות השנויות בסדר עולם?! והנראה בזה הוא, כי ידוע מאמר חז"ל בפרשת בהעלותך (במדב"ר): "אתה מוצא למעלה כל הנשיאים הקריבו חוץ מנשיאו של לוי. ומי היה נשיאו של לוי זה אהרן, שנאמר: 'ואת שם אהרן תכתוב על מטה לוי'. ואהרן לא הקריב עם הנשיאים. והיה אומר, אוי לי שמא בשבילי אין הקב"ה מקבל שבטו של לוי. א"ל הקב"ה וכו' לגדולה מזה אתה מתוקן. לכן נאמר 'דבר אל אהרן ואמרת אליו בהעלותך וגו'' וכו'". נמצא כי היה צער בצד מה באותו היום אמנם לא צער ממש, והיינו צערו של אהרן על שלא הקריב עם הנשיאים. ולזה אמר הכתוב לישנא דצערא - "ויהי ביום", לרמוז לצערו של אהרן. אכן באותו היום היתה שמחה בעליונים ובתחתונים. עוד אפשר לומר, שלכך נאמר לשון צער - "ויהי", להורות על מיתת בני אהרן נדב ואביהוא שבו ביום מתו בהקריבם אש זרה ביום השמיני למילואים שהוא יום כלות משה להקים את המשכן, כמ"ש בפרשת שמיני. גם, לזה אמר שם: "ויהי ביום השמיני" אעפ"י שהיה ראוי לומר "והיה" לשון שמחה, להורות על בני אהרן שימותו ויהיה צער.
 

מקום מקדש – לרבי חיים סנוואני זצ"ל

This is the divider 
https://drive.google.com/file/d/0B7F4veQTuXCUNDB3Mkw4TUVyMXI5bUV3MDJkZzNBTDBQamhz/view?usp=drive_... 
https://drive.google.com/file/d/0B7F4veQTuXCUSW5GbTR1RVd6WHhsZGdXZklRZG5qOFFLWDZZ/view?usp=drive_... 
This is the divider 
https://drive.google.com/file/d/0B7F4veQTuXCUbTJ2TFVieEJTNDRfQ0dzemN2d0pvYlZGOWJn/view?usp=drive_... 
This is the divider 
https://drive.google.com/file/d/0B7F4veQTuXCUcXN4UFFKdHVVOEU/view?usp=drive_web&_escaped_fragment_ 
This is the divider 
שלום לבוא שבת- חבורת מורשת.mp3 
This is the divider 

שיחה ערב שבועות הרב מאיר צימרוט, חובה נעימה ומחכימה

 
הקש לצפיה
 
This is the divider 
This is the divider 
הספר בשבילי הפרשה - הקש לכניסה

תרומה לחשבון הת"ת: מבשר טוב, בנק מרכנתיל, סניף גאולה 635 ירושלים. מ.ח 55631

להעברת תרומה מחו"ל לבנק הת"ת בארץ הקש    להעברת תרומה לחשבון בארה"ב בנק אוף אמריקה בניו גרסי  הקש.

אם יש בקשה מיוחדת לתפילת הילדים שלחו הודעה. אפשר בווטסאפ 054-2254768

 
לתרומה בשמחה
 
This is the divider 
http://www.miteiman.com/%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%2D%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%AA%2D%D7%94%D7%AA%... 
This is the divider 
יגל יעקב על פרשת השבוע הרב יעקב צבי אופמן
This is the divider 
This is the footer 
 
 
 
 

זכות לימוד התורה בנוסח תימן ושימור המסורת והחייאת מורשת תימן
תעמוד לתורמים היקרים נאמני עדת תימן לברכה והצלחה ישועה ורפואה ומילוי כל משאלה.

תרום בשמחה ללימוד ילדי תימן

להפקיד או העברה בנקאית לחשבון הת"ת: מבשר טוב, בנק מרכנתיל, סניף גאולה 635 ירושלים. מספר חשבון 55631


לפרטים נוספים להתקשר לטלפון  050-4148077  תזכו למצוות עם שפע ברכה והצלחה.

אם יש בקשה מיוחדת לתפילת הילדים שלחו הודעה. אפשר גם בווטסאפ 054-2254768

מתימן יבוא הישיבה המרכזית לבני עדת תימן. ירושלים רחוב תרמ"ב 6. טלפון: 02-5812531    דוא”ל: email: mtyavo@gmail.com פקס: 077-4448207 חשבון בנק הדאר: 4874867
מבשר טוב - ת"ת לבני עדת תימן רחוב יחזקאל 46 ירושלים. גני ילדים רחוב ארץ חפץ 112 כניסה ב ירושלים.  
 
 
דוא”ל: email: mtyavo@gmail.com
לייבסיטי - בניית אתרים