אני מעוניין לתרום  |  כך התחלנו את המדרש התימני  |  הגאון הרב ששון גריידי זצ"ל  |  אדיר ושדי וישב בתימנית  |  חומר מארכיון המדינה  |  donationforyemanit  |  ראש השנה וכיפור  |  ת"ת מבשר טוב  |  ילדי תימן  |  מדור פרשת השבוע  |  פרשת השבוע  |  ס ר ט י - ו י ד א ו  |  

להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
  


יפוצו מעינותך חוצה
FacebookTwitter

      ויחי למשלוח
דף הבית >> 10דף הבית ראשי >> דפים למשלוח שבועי >> ויחי למשלוח
מתימן יבוא
מוסדות הקודש המרכזים לבני תימן
ישיבת מתימן יבוא. ירושלים רח' תרמ"ב 6. טלפון רב קוי: 02-5812531 פקס 02-5826919 חשבון בנק הדאר: 4874867
מבשר טוב
- הת"ת לבני עדת תימן רח' אבינדב 22ג' ירושלים. משכנות הרועים התלמוד תורה לבני עדת תימן בראשון לציון. רח' נחמיה 111 050-3355022
 
אתר נוסח תימן פעולת צדיק יד מהרי תימני נט תימני ישראל מורי נט רואים את הקולות
 
לאחינו היקרים ידידי מוסדות יבוא
כניסה
לאתר מתימן יבוא


 

קריאת התורה
פרשת נשא

הרב יהודה גמליאל שליט"א
חלוקה לפי המברכים
 א / ב / ג / ד / ה / ו / ז /
הפטרה
טקסט-
יכין ובועז
/ תורת אמת

קריאת התורה ברצף
פרשת נשא

קריאת התורה
מהאתר מורינט
  מומלץ מאד. הקש>
 ילדי ת"ת מבשר טוב
קוראים את עשרת הדיברות


אל ליבי פתח
ילדי הת"ת מבשר טוב במסיבה תש"ע.
מן המדרש על מתן תורה
גמרא שבת פ"ח
ואריב''ל, בשעה שעלה משה למרום אמרו מלאכי השרת לפני הקב''ה, רבש''ע מה לילוד אשה בינינו?
אמר להן לקבל תורה בא. אמרו לפניו, חמודה גנוזה, שגנוזה לך תשע מאות ושבעים וארבעה דורות קודם שנברא העולם אתה מבקש ליתנה לבשר ודם? מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו, ה' אדונינו מה אדיר שמך בכל הארץ, אשר תנה הודך על השמים.
אמר לו הקב''ה למשה החזיר להן תשובה.
אמר לפניו רבש''ע מתיירא אני שמא ישרפוני בהבל שבפיהם.
אמר לו אחוז בכסא כבודי וחזור להן תשובה שנאמר מאחז פני כסא פרשז עליו עננו.ואמר ר'. נחום מלמד שפירש שדי מזיו שכינתו ועננו עליו.
אמר לפניו רבונו של עולם תורה שאתה נותן לי מה כתיב בה, אנכי ה' אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. אמר להן למצרים ירדתם? לפרעה השתעבדתם? תורה למה תהא לכם? שוב מה כתיב בה, לא יהיה לך אלהים אחרים. בין עמים אתם שרויין שעובדין עבודת גלולים? שוב מה כתיב בה זכור את יום השבת לקדשו. כלום אתם עושים מלאכה שאתם צריכין שבות? שוב מה כתיב בה לא תשא, משא ומתן יש ביניכם, שוב מה כתיב בה, כבד את אביך ואת אמך. אב ואם יש לכם] שוב מה כתיב בה] לא תרצח. לא תנאף. לא תגנוב. קנאה יש ביניכם, יצר הרע יש ביניכם? מיד הודו לו להקב''ה שנאמר ה' אדונינו מה אדיר שמך וגו' ואילו תנה הודך על השמים לא כתיב.
מיד כל אחד ואחד נעשה לו אוהב ומסר לו דבר שנאמר, עלית למרום שבית שבי לקחת מתנות באדם. בשכר שקראוך אדם לקחת מתנות.
אף מלאך המות מסר לו דבר שנאמר ויתן את הקטורת ויכפר על העם, ואומר ויעמוד בין המתים ובין החיים וגו'. אי לאו דאמר ליה מי הוה ידע:

וא''ר יהושע בן לוי בשעה שירד משה מלפני הקב''ה בא שטן ואמר לפניו רבונו של עולם תורה היכן היא, אמר לו נתתיה לארץ. הלך אצל ארץ, אמר לה, תורה היכן היא? אמרה לו אלהים הבין דרכה וגו'. הלך אצל ים ואמר לו אין עמדי. הלך אצל תהום א''ל אין בי. שנאמר תהום אמר לא בי היא וים אמר אין עמדי אבדון ומות אמרו באזנינו שמענו שמעה.
חזר ואמר לפני הקב''ה רבש''ע חיפשתי בכל הארץ ולא מצאתיה. אמר לו לך אצל בן עמרם. הלך אצל משה אמר לו תורה שנתן לך הקב''ה היכן היא? אמר לו וכי מה אני שנתן לי הקב''ה תורה. א''ל הקב''ה למשה משה בדאי אתה? אמר לפניו רבונו של עולם חמודה גנוזה יש לך שאתה משתעשע בה בכל יום אני אחזיק טובה לעצמי?
אמר לו הקב''ה למשה הואיל ומיעטת עצמך תקרא על שמך, שנאמר זכרו תורת משה עבדי וגו':

וא''ר יהושע בן לוי בשעה שעלה משה למרום מצאו להקב''ה שהיה קושר כתרים לאותיות אמר לו משה אין שלום בעירך, אמר לפניו כלום יש עבד שנותן שלום לרבו, א''ל היה לך לעזרני. מיד אמר לו ועתה יגדל נא כח ה' כאשר דברת.
 
פרשת נשא


אשריך בני שהתגברת על התאווה שלך
נשא את ראש בני גרשון גם הם וגו
הרב ראובן אלבז שליט"א הקשה על הפסוק שתי קושיות: א. בפסוק "את ראש בני" וגו', מה פירוש המילה ראש? אפשר לומר לכאורה 'נשא את בני גרשון' ודי. ב. למה הוצרך לומר 'גם הם'? וכי הייתי חושב שהם לא, שצריך לומר גם הם? ותירץ הרב ש'בני גרשון' בא לרמוז על בעלי התשובה שהיו מגורשים מה' יתברך וחזרו אליו, וממילא הם נכנעים וכפופים, כפי שאומר הרמב"ם בהלכות תשובה (פ"ז ה"ח) שדרכם של בעלי תשובה להשפיל את עצמם ולהיות נכנעים מאוד לפניו יתברך.
על זה בא הפסוק ואומר, שלא יחשבו בעלי התשובה שהם במדרגה פחותה מהצדיקים, אלא 'נשא את ראש בני גרשון' - תגביה להם את הראש, כיוון שמעלתם גבוהה גם משל הצדיקים הגמורים, שהרי היו מתגברים על יצרם מאוד, כיוון שטעמו את טעם העבירה, וקשה לפרוש באמצע. וכפי שאומר הראב"ד, שאדם שבאמצע הסעודה נהנה מאוד, ואז עוצר ומפסיק - נחשב לו כתענית.
ומשל למלך שהיו לו שלושה בנים, והביא לכל בן בקבוק יין נושן שטעמו כעין גן עדן. ציווה את בניו לא לשתות מהיין עד שהוא יחזור ממסעו שיארך כשנה. הבן הראשון, ראובן, הניח את היין בסלון בתוך הוויטרינה, וכן עשה אחיו שמעון. אבל לוי הניח את היין בארון וסגר עם מפתח, שבל יראה לעיניו ולא יבוא להתפתות.
והנה ראובן מגיע בערב לבית, פותח את הוויטרינה, מוציא את היין, מתבונן בבקבוק היפה ואומר לעצמו 'אבא אמר לא לשתות, אבל להריח מותר. ואם כן, אריח מהיין'. פתח את הבקבוק, ורק מהריח הוא כמעט והשתכר. אמר ראובן 'אשתה טיפה אחת. הרי אבא שלי לא ירגיש'. אבל טיפה גוררת טיפה, עד שמרוב שזה היה כל כך טעים - הוא סיים את כל הבקבוק, והצטער בליבו. שמעון גם פתח את הבקבוק והריח את היין, לגם טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה, ושתה חצי בקבוק. היה כמעט בלתי אפשרי לעצור כיוון שהיין מאוד ערב לחיכו. אבל שמעון נזכר בדברי אביו, שהדהדו באזניו. מיד עצר מלשתות את החצי השני, בכה מאוד על ששתה את החצי הראשון, ונתחרט על כך בכל לבו. ואילו לוי לא הריח את היין וגם לא פתח אותו כלל.
כעבור שנה האבא חזר וביקש לראות את שלושת בניו. בפגישתם שאל האם קיימו את מה שביקש בקשר לבקבוק היין הנפלא. והנה עומדים מולו שלושת בניו. שניים מהם - ראובן ושמעון, עומדים עם ראש מורכן ומושפל כלפי מטה כשהבקבוקים בידיהם, ואילו השלישי עומד בראש מורם עם הבקבוק המלא בידו. המלך ניגש לבנו ראובן שהחזיק את הבקבוק הריק, סטר לו על לחיו והורה לעבדיו שיקחו אותו לחודש ימים למעצר.
אחר כך עבר מראובן ללוי, נישקו על לחיו ונתן לו סכום של מאה אלף דולר. אחרי ששמעון ראה מה קרה עם ראובן - החל כולו לרעוד כשהמלך ניגש אליו. אחזו פיק ברכיים והחל לבכות, וראה זה פלא, המלך לא רק שלא נתן לו סטירה - אלא נישקו בלחיו, ואחר כך נתן לו מאתיים אלף דולר ואמר לו 'אשריך בני שהתגברת על התאווה שלך'.
קפץ לוי ואמר 'אבא, איפה הצדק? הרי אני לא שתיתי בכלל, ושמעון שתה חצי בקבוק. למה הוא מקבל כפול ממני?'. אמר לו אביו 'אתה לא התחלת לטעום מהיין. בגלל זה אינך יודע כמה קשה לא לשתות. אבל שמעון, ששתה מהיין הכי טעים בעולם, ויודע בעצמו כמה הוא טעים - לא שתה רק בגלל שאני צוויתי, ופרש ממנו. ולכן שכרו גדול ממך'. עד כאן.
 
דרוש תורם
להוספת חדר (גלריה) בבית הכנסת של מתימן יבוא בירושלים. להנצחה או להצלחה
 זכות גדולה ששמחת עולם בצידה

מתימן יבוא הישיבה המרכזית לבני תימן ירושלים רח' תרמ"ב 6 | טל': 02-5812531 | חשבון בנק הדאר: 4874867
מבשר טוב הת"ת לבני עדת תימן | רח' דוד 28 | פקס: 02-5811026
משכנות הרועים - הת"ת לבני תימן בראשון לציון. רח' נחמיה 111 050-3355022


דוא”ל: email: mtyavo@gmail.com

+ הוסף תגובה חדשה
תגובות:
Loading בטעינה...

Go Back  Print  Send Page
+ שלח משוב
 

זכות לימוד התורה בנוסח תימן ושימור המסורת והחייאת מורשת תימן
תעמוד לתורמים היקרים נאמני עדת תימן לברכה והצלחה ישועה ורפואה ומילוי כל משאלה.

תרום בשמחה ללימוד ילדי תימן

להפקיד או העברה בנקאית לחשבון הת"ת: מבשר טוב, בנק מרכנתיל, סניף גאולה 635 ירושלים. מספר חשבון 55631


לפרטים נוספים להתקשר לטלפון  050-4148077  תזכו למצוות עם שפע ברכה והצלחה.

אם יש בקשה מיוחדת לתפילת הילדים שלחו הודעה. אפשר גם בווטסאפ 054-2254768

מתימן יבוא הישיבה המרכזית לבני עדת תימן. ירושלים רחוב תרמ"ב 6. טלפון: 02-5812531    דוא”ל: email: mtyavo@gmail.com פקס: 077-4448207 חשבון בנק הדאר: 4874867
מבשר טוב - ת"ת לבני עדת תימן רחוב יחזקאל 46 ירושלים. גני ילדים רחוב ארץ חפץ 112 כניסה ב ירושלים.  
 
 
דוא”ל: email: mtyavo@gmail.com
לייבסיטי - בניית אתרים