סוכריות בריאות לשבת פרשת יתרו

כה תאמר לבית יעקב – בכל מקום כשכתוב בתורה בית יעקב הכוונה לנשים. 

למה הקבה אומר למשה רבנו לפנות לנשים קודם? במדרש רבה יש 3 סיבות. 

הראשונה: שהן מזדרזות במצוות. מה הכוונה מזדרזות במצוות? אלא הנשים מזדרזות לקבל עליהם עול מלכות שמים.
מוסיף מדרש רבה ואומר שהנשים קרובים לקבל באמונה ועושות בלא חקירה. אנו יכולים לראות את זה בפועל בכל הסמינרים שעושים ארגונים כמו ערכים וצוהר. 

הסיבה השנייה: הנשים מנהיגות את בניהן לתורה. מכיוון שהאשה נמצאת בבית ומשגיחה על הילדים מוטל עליה הדרכת הבנים בקטנותם בתורה כמו שנאמר  ואל תטוש תורת אמך. 

סיבה שלישית: אמר הקבה כשבראתי את העולם לא צויתי אלא לאדם הראשון ואחר כך נצטוית חוה ועברה וקלקלה את העולם עכשיו אם איני קורא לנשים תחלה הן מבטלות את התורה.


 ויחן שם ישראל נגד ההר – ויחן מלשון חן. האחדות האמיתית מתקיימת רק כאשר כל יהודי נושא חן בעיני רעהו. 

אחדות כזאת תיתכן רק כאשר ישנה מידת הענווה בכל אדם כך שאין אחד מתגאה על חברו. הר סיני זכה שתינתן עליו התורה דווקא בגלל היותו נמוך יותר מהרים אחרים. לכן כשהביטו על הר סיני למדו את מידת השפלות והענווה ועל ידי כך הגיעו לויחן. 


אָנֹכִי ה' אֱלֹקיךָ 

על פתיחה זו של עשרת הדברות שנינו במדרש; זהו שנאמר בתהילים: רֹאשׁ דְּבָרְךָ אֱמֶת. מדרש תמוה זה, מוסבר על ידי חכמים אחרונים בדרך הבאה;

האות הראשונה בעשרת הדברות היא; א' אָנֹכִי ה' אֱלֹקֶיךָ. 

האות הראשונה במשנה היא; מ' 'מאימתי קורין את שמע בערבית מסכת ברכות 

האות הראשונה בתלמוד בבלי היא: ת' 'תנא היכא קאי' מסכת ברכות. שלש התחלות הנל מצטרפות אפוא למילה; 'אמת'.

ועל כך רומז הכתוב בתהילים; רֹאשׁ דְּבָרְךָ אֱמֶת.