אני מעוניין לתרום  |  כך התחלנו את המדרש התימני  |  הגאון הרב ששון גריידי זצ"ל  |  אדיר ושדי וישב בתימנית  |  חומר מארכיון המדינה  |  donationforyemanit  |  ראש השנה וכיפור  |  ת"ת מבשר טוב  |  ילדי תימן  |  מדור פרשת השבוע  |  פרשת השבוע  |  ס ר ט י - ו י ד א ו  |  

להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
  


יפוצו מעינותך חוצה
FacebookTwitter

      תימנים עולים לאמריקה
דף הבית >> מחסן >> תימנים עולים לאמריקה

 

הלכות עשיית הסוכה

מבזקים
***תבושר במחילה וסליחה וכפרה
מאחלים צוות נוסח תימן
> שנה חדשה!
זוהי הזדמנות להצטרף לקבל כל יום בל"נ הלכה יומית למייל שלך!
סוכות וארבעת המינים

הלכות עשיית הסוכה

17/09/2007

[א] מצוה לגמור הסוכה מיד ביום שלאחר יום הכפורים, ואפילו אם הוא ערב־שבת, שמצוה הבאה לידך אל תחמיצנה{א}. ויבחר מקום נקי להעמידה שם{ב}. ומצוה על כל אדם שיעסוק בעצמו בעשיית הסוכה ובהנחת הסכך, ואף־על־פי שהוא אדם נכבד, זהו כבודו שעוסק בעצמו במצוה{ג}. ומן הראוי היה לברך שהחיינו על עשיית הסוכה, אלא שאנו סומכין על שהחיינו שאומרים בקידוש{ד}. ויהדר לייפות את הסוכה ולנאותה בכלים נאים ומצעות נאות לפי יכלתו{ה}:

 

[ב] בענין דָּפְנות־הסוכה יש הרבה חילוקי דינים ואין הכל בקיאים, על־כן צריכין לעשות דְּפָנות שלימות וחזקות שלא תהא הרוח מניעה אותם. ומי שאין לו די צרכו לדפנות, מוטב שיעשה שלוש דפנות שלימות, מארבע שאינן שלימות{ו}. ומי שידו משגת, טוב להדר שתהיה לו סוכה עם גג שנפתח ונסגר על־ידי צירים לסגרו בשעת הגשמים, וכשנפסקים הגשמים פותחים הגג והסכך נשאר יבש, ויוכל לקיים מצות סוכה כראוי{ז}:

 

[ז] העושה סוכתו תחת ענפי אילן המחובר לקרקע, פסולה. ואפילו אם מחמת הענפים בלבד היתה חמתה מרובה מצילתה, ואם כן בסכך שהניח עליה עשה את הסוכה, מכל־מקום פסולה. ואפילו אם יקצוץ אחר כך את ענפי האילן, מכל־מקום הסוכה נשארת בפיסול, דכתיב{יג} חג הסוכות תעשה לך, ודרשינן תעשה ולא מן העשוי{יד}. ולכן לאחר שקצץ הענפים צריך הוא להגביה כל ענף מן הסכך, ולחזור ולהניחו לשֵם סוכה. ואם ע"י הסכך שאינו תחת הענפים צילתה מרובה מחמתה, כשרה{טו}:

 

[ח] וכן בסוכה העשויה בגגות הנפתחים, צריך לפתוח את הגגות קודם שמניח את הסכך, ואף שאחר כך סוגר את הגג וחוזר ופותח אינו מזיק, דהוי כאלו פורס עליה סדין וחוזר ונוטלו. ומכל־מקום ראוי שיהא הגג פתוח בכניסת החג{טז}. עוד צריכין ליזהר באלו הסוכות שיהא הגג פתוח היטב עומד בשוה עם דופן הסוכה, שאם אינו עומד בשוה אלא נוטה קצת על הסכך, אפילו אינו שיעור גדול שתיפסל הסוכה בכך, מכל מקום צריך ליזהר שלא ישב במקום הזה שהגג משופע, שנמצא יושב תחת הגג{יז}:

 

[ט] אף־על־פי שסוכת החג בחג פטורה מן המזוזה (כדלהלן חלק יורה־דעה סימן קס"ז סעיף כ'), מכל־מקום הסוכות הבנויות שמשתמשים בהם כל השנה ונתחייבו במזוזה, גם בחג אינן פטורות. ואין צריכין אחרי החג לקבוע את המזוזה מחדש{יח}:

 

[י] אסור להניח את הסכך קודם שיעשה את הדפנות, אא"כ עשה רוחב טפח לכל הפחות באורך כל הסוכה סמוך לסכך, ונתן עליו הסכך ואח"כ גמר המחיצות{יט}. גם ראוי שלא לתלות נויֵי הסוכה שיש בהן רוחב ד' טפחים קודם שיסכך{כ}. ואין להרבות נויין אעפ"י שתהא חמתן מרובה מצילתן, שמא יעשה צילתן מרובה. וטוב שלא לתלות הנויין אלא בתוך ד' טפחים לסכך, אפילו כשאין ברחבן ד' טפחים{כא}:

 

[יא] מותר לפרושׂ סדין או ניילון וכיו"ב על גבי הסוכה ביום טוב ושבת כשיורדים גשמים מרובים, כדי שיוכל לאכול בה{כב}. ואם הכסוי גבוה מהסכך טפח, אסור משום עשיית אהל, אא"כ הוא פתוח שם כבר מערב שבת ויו"ט שיעור טפח, שאז יכול להוסיף עליו בשעת הגשמים{כג}:

 

[יב] סוכה העשויה בפתח הבית, אעפ"י שעוברים דרכה לבית, נראה שיש להכשירה (בדיעבד, או בשעת הדוחק){כד}:

 

[יג] יוצאים ידי חובה בסוכה שאולה אבל לא בגזולה, ולכן אסור לעשות סוכה ברשות הרבים. ובשעת הדוחק שאין לו סוכה אחרת בשום אופן, יכול לישב בה ולברך עליה. ודוקא ברשות הרבים, אבל לא בגזולה ממש{כה}:

 

[יד] יש מחמירים שלא יקצוץ הישראל בעצמו סכך לסוכתו מעצים של־גויים (שמא גזלוה מישראל) אלא יקנה מאחר, זולת בשעת הדוחק יכול לקצוץ בעצמו אלא שיטול רשות מבעל הקרקע{כו}, ועיין לקמן סימן קי"ז סעיף י"ד:

 

[טו] מותר לעשות סוכה בחול המועד, אפילו כשצריך לבנותה מעשה אומן{כז}:

 

[טז] עצי הסוכה בין מהדפנות בין מהסכך, אסורים בהנאה עד לאחר שמחת־תורה, כיון שהוקצו למצוה. ואפילו ליטול מהם קיסם לחצוץ בו שיניו, אסור. ואפילו אם נפלו, אסורין, ואין מועיל בהם תנאי. ואם חל שמחת תורה בערב־שבת, אסורין גם בשבת. וכן נויי סוכה, אסורין בהנאה אפילו נפלו, וכיון שאסורין בהנאה לכן בשבת וביום טוב אסורין בטלטול משום מוקצה. ומכל־מקום אתרוג התלוי בסוכה לנוי, מותר להריח בו, דלא הוקצה מריח, רק לא יגע בו. ואם התנה עליהם קודם בין־השמשות הראשון של חג ואמר, אינִי בודל מהם כל בין השמשות של שמונת הימים, או אמר אני מתנה עליהם לאכלם אימתי שארצה, הרי זה מותר להסתפק מהם בכל עת שירצה, ואפילו לא נפלו. ותנאי זה מועיל אף בזמנינו, ולא רק על הנויין שבדפנות אלא גם שבסכך{כח}:

 

[יז] גם לאחר החג כשסתר את הסוכה, לא יפסע על העצים ולא ישתמש בהם לדבר מגונה, משום דתשמישי מצוה נינהו כמו ציצית, עיין לעיל סימן ח' סעיף ל"ב{כט}. אך מותר לשרפם{ל}:

 

[יח] אסור לחקוק פסוק בסוכות תשבו וגו' או שאר פסוק, על דלעת וכיוצא בה לנוי סוכה, משום שיבא אחר־כך לידי בזיון{לא}:

 

[יט] יש אומרים שבערב סוכות לאחר חצות היום אין לאכול פת, כדי שיאכל בלילה בסוכה לתיאבון{לב}. ועיין לעיל סימן צ"ח סעיף ב': 

הדפסשלח לחבר
עוד מהלכות סוכות
הלכות עשיית הסוכה, 17/09/2007
הלכות סכך, 17/09/2007
הלכות ישיבת הסוכה, 17/09/2007
הלכות אכילה בסוכה, 17/09/2007
הלכות שינה בסוכה, 17/09/2007
הלכות ברכת הישיבה בסוכה, 17/09/2007
הלכות כשרות הלוֹלב ושאר המינים, 19/09/2007
הלכות אגידת הלולב, 19/09/2007
הלכות נטילת ארבעת המינים , 19/09/2007
הלכות נענוע ארבעת המינים, 19/09/2007
Next Page 
בניית אתרים בניית אתרים

מבוכה בסוכנות: יהודי תימן יהגרו לארה"ב

בעקבות שיתוף פעולה בין המגבית היהודית לחסידות סאטמר האנטי-ציונית יהגרו כמחצית מהיהודים בתימן לארה"ב במקום לישראל

את ליל הסדר הקרוב הם כבר יחגגו באמריקה: כמחצית מיהודי תימן יהגרו בימים הקרובים לארצות הברית וישוכנו בשכונות מגורים של חסידות סאטמר האנטי-ציונית באזור ניו יורק.

בתמונה: יהודים תימנים בניו יורק, לפני שבוע. רויטרס

יהודים תימנים בניו יורק, לפני שבוע.


מבצע הטסתם של היהודים ימומן מתקציב מיוחד של הממשל האמריקאי וקליטתם תמומן מכספי המגבית היהודית (UJC), הפדרציות היהודיות, ארגוני רווחה יהודיים וחסידות סאטמר.

המבצע המפתיע מהווה מכה מביכה לממשלת ישראל ולסוכנות היהודית, שבמשך שנים נלחמות בחסידות סאטמר על העלאת יהודי תימן לישראל ולא לארצות הברית.

ניסיון של הממשלה לפני כמה שבועות להביא לישראל קבוצה גדולה של יהודי תימן לא זכה להצלחה יתרה, כשבסופו הגיעו לכאן בני משפחה אחת בלבד, יחד עם רווק בודד. בסוכנות היהודית טענו אז כי ממשלת תימן אינה מחדשת דרכונים של אלה שביקשו לצאת לישראל ומקשה על הנפקת דרכונים חדשים עבורם.

בתימן מתגוררים כ-290 יהודים, רובם בעיירה ריידה שמצפון לבירה צנעא, ובשנים האחרונות הם סובלים מרדיפות, השפלות ואיומי רצח מצד שכניהם המוסלמים. בדצמבר אשתקד נרצח משה יעיש נהרי, אב לעשרה ואחד מראשי הקהילה, על-ידי מוסלמי מקומי שדרש ממנו להמיר את דתו.  
המגבית היהודית: חייהם של היהודים בתימן בסכנה

כעת מתברר כי לפחות 110 מבני הקהילה, ואולי אף יותר, יהגרו בימים הקרובים לארה"ב, שם יקבלו מעמד של פליטים. לצורך כך, עברו אותם יהודים בשבועות האחרונים ראיונות בשגרירות האמריקאית בבירה צנעא.

בסוכנות היהודית הביע תמיהה ואכזבה ממעורבותה של המגבית היהודית באמריקה במבצע, במיוחד של המנכ"ל הווארד ריגר, שכן המגבית היא המממנת העיקרית של פעילות הסוכנות להבאת העולים לישראל. תורמים יהודים אף מתחו ביקורת קשה
על העדפתה של המגבית לשתף פעולה עם החסידות האנטי-ציונית, ולא עם ממשלת ישראל והסוכנות היהודית.

מהמגבית היהודית נמסר בתגובה: "החלטנו לעזור בהגירה, ביישוב מחדש ובקליטה של יהודי תימן, שחייהם בסכנה בעקבות העלייה במספר מקרי האלימות נגד יהודים במדינה. אנו עובדים בצמוד לסוכנות היהודית, כדי לעודד את היהודים שנותרו בתימן לעלות למדינת ישראל. עם זאת, אנו נפעל להבטיח את ביטחונם של אלה שבחרו להגר לארה"ב".

 הסוכנות היהודית: מקומם של כל היהודים בישראל

גורמים בכירים בסוכנות היהודית מסרו בתגובה לידיעה: "אנחנו מתנגדים נחרצות להגירת יהודים באשר הם לארה"ב, כולל קבוצת היהודים מתימן שאינה מגיעה למדינת ישראל". לדברי הבכירים, "מקומם של כל היהודים מכל התפוצות ובכלל זה יהודי תימן, הוא במולדתם, בישראל".

בנוסף, כתב אחד התורמים והפעילים היהודים החשובים באמריקה, ריצ'רד ווקסלר, בבלוג שלו כי הוא סבור שהבאתם של יהודי תימן לאמריקה הוא אסון וכי צריך לעשות הכל כדי להביאם לישראל.

"המגבית היהודית אינה מתחשבת בתוצאות הפוטנציאליות למשפחות תימניות שבקרב ימצאו את עצמן מאחורי קיר אנטי ציוני ואנטי ישראלי", כתב וקסלר. לדבריו, "פרשת הבאת יהודי תימן לארה"ב תהיה פרק שחור בהיסטוריה".


+ הוסף תגובה חדשה
תגובות:
Loading בטעינה...

Go Back  Print  Send Page
+ שלח משוב
 

זכות לימוד התורה בנוסח תימן ושימור המסורת והחייאת מורשת תימן
תעמוד לתורמים היקרים נאמני עדת תימן לברכה והצלחה ישועה ורפואה ומילוי כל משאלה.

תרום בשמחה ללימוד ילדי תימן

להפקיד או העברה בנקאית לחשבון הת"ת: מבשר טוב, בנק מרכנתיל, סניף גאולה 635 ירושלים. מספר חשבון 55631


לפרטים נוספים להתקשר לטלפון  050-4148077  תזכו למצוות עם שפע ברכה והצלחה.

אם יש בקשה מיוחדת לתפילת הילדים שלחו הודעה. אפשר גם בווטסאפ 054-2254768

מתימן יבוא הישיבה המרכזית לבני עדת תימן. ירושלים רחוב תרמ"ב 6. טלפון: 02-5812531    דוא”ל: email: mtyavo@gmail.com פקס: 077-4448207 חשבון בנק הדאר: 4874867
מבשר טוב - ת"ת לבני עדת תימן רחוב יחזקאל 46 ירושלים. גני ילדים רחוב ארץ חפץ 112 כניסה ב ירושלים.  
 

דוא”ל: email: mtyavo@gmail.com
לייבסיטי - בניית אתרים