רמז להוראת קבע מן התורה

כתוב בפרשתנו: נתן תתן...
חז"ל מפרשים אפילו מאה פעמים, וכן כתוב פתח תפתח...

המשנה באבות אומרת:


הכל צפוי והרשות נתונה ובטוב העולם נידון והכל לפי רוב המעשה...

הרמב"ם מפרש:
ואחר כך אמר שהמעלות לא יגיעו לאדם לפי רוב גודל המעשה, אבל לפי רוב מספר המעשים. שהמעלות אמנם יגיעו בכפול המעשים הטובים פעמים רבות, ועם זה יגיע קנין חזק, לא כשיעשה אדם פעל אחד גדול מפעולות הטובות, כי בזה לבדו לא יגיע לו קנין חזק.
והמשל בו כשיתן האדם למי שראוי אלף זהובים בבת אחת לאיש אחד, ולאיש אחד לא יתן כלום, לא יעלה בידו מידת הנדיבות בזה המעשה האחד הגדול, כמו שמגיע למי שהתנדב אלף זהובים באלף פעמים ונתן כל זהוב מהם על צד הנדיבות...


מדברי הרמב"ם רואים שיש מעלה בלחזור ולתת כמו שכתוב נתן תתן, אפילו מאה פעמים.
עוד רואים שמצוות הצדקה לא נועדה לעזור לעניים אלא כדי שהנותן יזכה להיות בעל מעלת הנדיבות.
כן ראינו, כאשר שאל טורנוסרופוס רשע את רבי עקיבא, אם ה' אוהב את העניים למה עשה אותם עניים? השיב לו רבי עקיבא, כדי לזכות את העשירים.
כמה צריכם העשירים לרחם ולהודות לעניים. שהם סובלים דוחק הפרנסה, כדי שהעשיר יזכה למצוות הצדקה ולקנות בנפשו את מידת הנדיבות.

ועל כן זריז נשכר לתרום בברכת קבע מדי חודש, למוסדות העדה המתקיימים בדוחק גדול כדי לזכות אתכם אחינו היקרים, להשתתף בהנחלת התורה לפי מסורת תימן בישיבה מתימן יבוא ובת"ת מבשר טוב, לקנות בנפשכם מידת הנדיבות והשמחה ולנחול חיי העולם הבא.   לתרומה חודשית, נתן תתן