לכל אחינו היקרים
פרשת תזריע מצורע
שבת מברכין - ר"ח אייר יום ראשון ושני
תזכורת אחרונה
היוצא בימי ניסן ורואה אילני מאכל שמוציאין פרח, מברך: 
ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם שלא חיסר בעולמו כלום, וברא בו בִּרְיוֹת טובות (ואילנות טובים) כדי להתנאות בהן בני אדם:
שיר השירים. קורא הרב יהודה גמליאל.
יום שבת תשמח מאד נפשי
מארי משה מלמד את ילדי הגן לבני עדת תימן
שירי שבת כפי מנהג תימן בישיבה ובתלמוד תורה
 קריאת פרקי אבות
חידושים ועלונים  על הפרשה       פרשת תזריע מצורע  
פרשת תזריע
"וטמאה שבעת ימים כימי נדת דותה תטמא. וביום השמיני ימול בשר ערלתו (יב, ב-ג)
יש לדקדק מה שנאמר כימי נדת דותה, 'כימי' בכ"ף הדמיון, למה תלה טומאת לידה בטומאת נדה. ורש"י פירש 'כימי נדת דותה תטמא' כסדר כל טומאה האמורה בנדה מטמאה בטומאת לידה, ואפילו נפתח הקבר בלא דם. עוד יש להבין מה מקום למצות מילה כאן, שהכניס מצוה זו אגב מצות טומאת לידה.
אכן, איתא במדרש (תנחומא מצורע) שבשעה שהיו ישראל במצרים לא היו רואות הנשים דם נדה, ואף משיצאו משם לא היו רואות במדבר שהשכינה היתה ביניהם. ומצינו שאמרו חז"ל בגמרא (נדה לא, ב) ומפני מה אמרה תורה מילה לשמונה, שלא יהיו כולם שמחים ואביו ואמו עצבים.
לפי זה א"ש, כיון שדור המדבר לא היו רואות דם נדה היה צד לומר דאף אינה נטמאת בטומאת לידה שהרי לא היו רואות דם, וכיון שכן אף לא נזדקק למולו לשמונה דוקא ונוכל להקדים זמן מילתו. לזה אמר דאינו כן, אלא דור זה כבדורות הבאים דין אחד לו, לענין טומאת לידה ובעקבותיו לדין מילה לשמונה. (פנינים יקרים - רבי בצלאל הכהן מוילנא)  להמשך

 
    עלונים על פרשת השבוע
 
עלון מחודדין בפיך תשע"ד
 פרשת תזריע
פרשת תזריע לילדים
פרשת תזריע מצורע

View Video
הרב שלמה לוינשטיין שליט''א - ''תזריע -...

  קריאת התורה  
הרב יהודה גמליאל מאתר נוסח תימן
פרשת תזריע: א / ב / ג / ד / ה / ו / ז / הפטרה
פרשת מצורע: א / ב / ג / ד / ה / ו / ז / הפטרה
 
קריאה ברצף: אשה כי תזריע – זאת תהיה
אתר יד מהרי"ץ    קריאת התורה תיקון קוראים וירטואלי.
דרשות בוידאו על הפרשה - הרב מאיר צימרוט
קריאת התורה מאתר מורי נט. לבחור פרשה ואת המברך, לשמוע ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולשמוח בתורה הקדושה.
 
ספרים על הפרשה
יגל יעקב על פרשת השבוע  הרב יעקב צבי אופמן בן הרה"ח אברהם חיים זצוק"ל הי"ד
  ספר ויקרא
 פרשת ויקרא    פרשת צו    פרשת שמיני    פרשת תזריע    פרשת מצורע    פרשת אחרי  
 פרשת קדושים    פרשת אמור    פרשת בהר    פרשת בחקתי  
 
בשבילי הפרשה - הקש לכניסה בים דרך - ויקרא   הרה''ג יעקב ישראל לוגאסי שליט''א
 
מתימן יבוא הישיבה המרכזית לבני תימן ירושלים רח'' תרמ"ב 6 | טל'': 02-5812531 | חשבון בנק הדאר: 4874867
מבשר טוב הת"ת לבני עדת תימן | רח'' דוד 28 | פקס: 02-5811026
משכנות הרועים - הת"ת לבני תימן בראשון לציון. רח'' נחמיה 111 050-3355022