קריאת הפרשה על ידי שוהם שמחי עליית ראשון ושישי
קריאת התורה פרשת ואלה שמות קורא מארי זכריה יצחק זצ"ל
קריאת התורה פרשת ואלה שמות קורא מארי דוד כהן
פרשת ואלה שמות  קריאת התורה, חידושים על הפרשה, קריאה ממורינט, עלונים על הפרשה.
 

 

 
"וירא בסבלותם"
, מהו "וירא?" שהיה רואה בסבלותם ובוכה ואומר: חַבַל לי עליכם מי יתן מותי עליכם, שאין לך מלאכה קשה ממלאכת הטיט, והיה נותן כתיפיו ומסייע לכל אחד ואחד מהן, ר' אלעזר בנו של רבי יוסי הגלילי אומר: ראה משׂוי גדול על קטן ומשׂוי קטן על גדול, ומשׂוי איש על אשה ומשׂוי אשה על איש, ומשׂוי זקן על בחור, ומשׂוי בחור על זקן, והיה מניח דרגון שלו והולך ומיישב להם סבלותיהם ועושה כאלו מסייע לפרעה, אמר הקב"ה: אתה 
הנחת עסקיך והלכת לראות בצערן של ישראל ונהגת בהן מנהג אחים, אני מניח את העליונים ואת התחתונים ומדבר עמך הה"ד: "וירא ה' כי סר לראות", ראה הקב"ה במשה שסַר מעסקיו לראות בסבלותם, לפיכך: "ויקרא אליו אלוקים מתוך הסנה". (שמות רבה א' ל"ב)
קריאת התורה
הרב יהודה גמליאל
מאתר נוסח תימן


פרשת ואלה שמות:
 
א / ב / ג / ד / ה / ו / ז / הפטרה 

לקריאה ברצף ואלה שמות
 
קריאת הפרשה לכל השנה

אתר יד מהרי"ץ
קריאת התורה תיקון קוראים וירטואלי.


פרשת וארא:
 
א / ב / ג / ד / ה / ו / ז / הפטרה 
טקסט- יכין ובועז / תורת אמת

עלון לילדים פרשת שמות
 
ביקור הילדים בגן החיות

הרב מאיר צימרוט פרשת שמות 
צולם בישיבת מתימן יבוא בשנת תשס"ח

 

בשבילי הפרשה - פרשת שמות
ויהי כל נפש יוצאי ירך יעקב שבעים נפש ויוסף היה במצרים (א, ה)
 צ"ב מה השייכות בין מנין צאצאי יעקב לענין זה שיוסף היה במצרים, ומדוע נסמכו זה לזה.
ונראה ליישב ע"פ מש"כ במדרש, מפני מה האריך יצחק שנותיו יותר מאברהם ואברהם יותר מיעקב, משום שארץ ישראל נקראת ארץ החיים ומאריכים בה חיים יותר משאר הארצות, ולכן יצחק שלא יצא מארץ ישראל האריך ימים הרבה אפילו יותר מאברהם, ואברהם שהיה בארץ ישראל יותר מיעקב האריך ימים יותר ממנו.
ולפ"ז מבואר היטב הטעם שסמך הכתוב מנין בני יעקב הבאים מצרימה לענין זה שיוסף היה במצרים, כיון שכתוב (בראשית נ, כו) ''וימת יוסף בן מאה ועשר שנים'', וקשה מפני מה האריכו אחי יוסף חייהם יותר מיוסף, לכך נאמר ''ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה וכו'' ויוסף היה במצרים'', והיינו דכיון שיוסף רוב שנותיו היה במצרים לכך מת קודם, אבל שאר האחים שחיו בארץ ישראל ורק בסוף חייהם ירדו למצרים לכן האריכו חייהם יותר מיוסף.
(רבי יהושע ממזריטש)         להמשך>>

פרשת השבועיגל יעקב על פרשת השבוע
הרב יעקב צבי אופמן בן הרה"ח אברהם חיים זצוק"ל הי"ד

בשבילי הפרשה

ספר שמות

אתר ערכים פרשת "שמות"
פרשת שמות
מיכאל לסרי
פרשת שמות
הרב שלמה לוונשטיין
פרשת שמות
עמליה לסרי
פרשת שמות
ישי וליס
פרשת שמות
כנרת כהן
 
מתימן יבוא הישיבה המרכזית לבני תימן ירושלים רח' תרמ"ב 6 | טל'': 02-581253102-5812531 | חשבון בנק הדאר: 4874867
מבשר טוב הת"ת לבני עדת תימן | רח' דוד 28 | פקס: 02-5811026
משכנות הרועים - הת"ת לבני תימן בראשון לציון. רח' נחמיה 111 050-3355022
דוא”ל: email: mtyavo@gmail.com