פרשת כי תבוא   קריאת התורה, חידושים על הפרשה, קריאה ממורינט, עלונים על הפרשה.           גלול למטה.
 
קריאת התורה בתימנית
פרשת השבוע
 
מהספר ובחרת בחיים.  פרשת כי תצא
מתוך הספר מעיינה של תורה
''כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו ה' אלהיך בידך ושבית שביו''
הכתוב מדבר כאן על המאבק התמידי הנטוש בין האדם ובין אויבו הנצחי – היצר-הרע.
הרי אמרו חכמינו: ''יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ויום ואלמלא הקדוש-ברוך-הוא עוזרו לא היה יכול לו'' (קדושין ל') – משמע איפוא שבדרך הטבע קשה מאוד לכבוש את היצר-הרע, ואם-כן הרי עלול דבר זה לרפות את ידיו של האדם מללחום בו – על-כן אמרה תורה: ''כי תצא למלחמה על אויבך'' – אם אך תתחיל לנהל את המלחמה כבר יכול אתה להיות סמוך ובטוח, כי ''ונתנו ה' אלהיך בידך'' – מן השמים יסייעוך לנצח, שכן ''הבא לטהר מסייעין אותו''. (תורת משה) . .להמשך>>
עלונים על פרשת השבוע
עלון מחודדין בפיך פרשת שופטים הקש>>

מחודדין בפיך פרשת שופטים לילדים הקש>>