שלום עליכם יורם,
להלן חלק מכותרות אחרונות שעודכנו באתר נוסח תימן :

 

 

שישה סדרי משנה

 

יצאה לאור בשט"ו מהדורה חדשה של שישה סדרי משנה בהדפסה חדשה ומפוארת מנוקדת כגירסת ק"ק תימן יע"א.
7/05/2014 10:30

 

 

פירוש אור האפילה לפרשת בהר סיני

מוגש לפניכם פירוש אור האפילה לפרשת בהר סיני, פירוש זה הוא אחד הפירושים הקדומים והחשובים מתימן, מתוך תאג' "אוצרות תימן" שיראה אור בקרוב, המכיל עשרות פירושים על התורה מחכמי תימן בכל הדורות.
7/05/2014
 
     
 
 

האותיות ושמותם

מאת מארי שלמה צדוק הי"ו
על פי מסורת תימן
6/05/2014
 
     
 
 

חתן התנ"ך העולמי למען קידוש השם

תיאור קצר מפי עטו של מארי יחיא אלשיך זצ"ל מהקורות אותו באותם ימים. ציטוט: "... אמרו לי שאם לא ארשם [למבחן] הם ירשמו אותי. ובכן שאלתי איך רושמים והיכן, שלחוני ל"בית הלל" שם הראו להם איך מהלכי המבחן ושאלו שאלות לדוגמא. פגשתי שם את... יום ה' כ"א מרחשוון יום פטירתו.
6/05/2014
 
     
 
 

חוני המעגל בתימן

לפני שנים רבות קרה הדבר ומעשה שהיה כך היה. בארץ תימן נעצרו השמים שלש שנים ולא ירד גשם ארצה. היוקר האמיר ומצב התושבים ירד פלאים. לא היה אוכל לאדם ולבהמה וכל חי עמד לגווע ברעב. ויצעקו אל ה' להושיעם. אנשים, נשים וטף, יהודים וערבים, ויגזרו על צום בימי שני וחמישי. יהודים וערבים עלתה שועתם השמימה וכל עם התפלל לאלהים ונביאיו ובקשו רחמי שמים להצילם מכליון.
6/05/2014
 
     
 
 

העלייה לישראל

עליית יהודי תימן... קצת מספרים
5/05/2014
 
     
 
 

פירוש קיץ המזבח לפרשת בהר סיני

מוגש לפניכם פירוש קיץ המזבח לפרשת בהר סיני, פירוש זה הוא אחד הפירושים הקדומים והחשובים מתימן, מתוך תאג' "אוצרות תימן" שיראה אור בקרוב, המכיל עשרות פירושים על התורה מחכמי תימן בכל הדורות.
5/05/2014
 
     
 
 

וללוי אמר תומיך ואוריך לאיש חסידך

5/05/2014
 
     
 
 

חלק מרשימת הנופלים במערכות ישראל

תהא נשמתם צרורה בצרור החיים.
4/05/2014
 
     
 
 

התרת העגונה

פעם בא דין עגונה שהארוס שלה קדש בה בפרוטה נסע מהעיר ממחוז שרעב ולא ידעה לאן נסע, וישבה עגונה שנים עשר שנה. חיפשה אחריו ואמרו לה שכבר נפטר, והיו העדים ערבים באו אליה, ואמרו לה כבר נפטר, ולא רצה להתיר אותה הרב הראשי לשרעב להנשא.
4/05/2014
 

פרקי אבות

מאת מארי שלמה צדוק הי"ו
 
 
 

כללי הטעמים של ספרי אמ"ת - ספר משלי

מאמר מקיף על כללי הטעמים של ספרי אמ"ת (איוב, משלי ותהלים), תוך התמקדות בספר משלי.
מתוך "ספר משלי ומסכת אבות", הוצאת מכון שתילי זיתים, מבוא, עמ' 29-19.
30/04/2014
 
 

איסור נישואין ותספורת בימי העומר

בענין איסור נישואין ותספורת בימי העומר. מאת כה"ר הגאון רבי אברהם אריה שליט"א רב ביהמ"ד תורה והוראה ב"ב - מתוך קובץ הלכה ומסורה ז' פסח התשע"א.
29/04/2014
 
     
 
 

השבת אבידה

מעשה בשני חברים שעסקו במסחר שנים רבות עד שאמרו הבריות שום דבר אין בכוחו להחליש את האהבה והידידות ביניהם. תמיד, עם עלות השחר, היו שמים את הסחורה על חמורים ויצאו יחד לכפרים למכור סחורתם כך הצליחו במסחרם ולא ידעו עוני. באחד הימים, והם כבר לא בבחרותם, אמר סעדיה לחברו סאלם...
29/04/2014
 

ספר משלי להאזנה ברצף!

בששת השבתות שבין פסח לעצרת, נוהגים לקרות ספר משלי אחרי מנחה, כחמישה פרקים בכל שבת. והם תקנת קדמונים. ויש שקורים את משלי בימות החול אז, מעט בכל יום, בשילוש שאחרי תפילת שחרית. מצורף קריאת ספר משלי מאת הרה"ג יהודה גמליאל.
28/04/2014
 
     
 
 

פעולת צדיק לחיי"ם

אחרי שנפטר מ"ו סלימאן צאלח ז"ל, אב בית הדין, נוצר חלל ריק מבלי מנהיג רוחני לקהילה... שלשה מועמדים ראויים שאחד מהם יתמנה לכהן כרב ראשי לכל קהילות תימן. התאספו שבעים ואחד איש, ככתוב:"אספה לי שבעים איש..." ומשה על גביהן, הרי שבעים ואחד. הביאו שלוש מעטפות ושמו בתוך אחת מהן פיסת נייר קטנה וכתוב בה המלה "זקן"...
28/04/2014
 

רקודים ומחולות

מאמר מקיף בפירוש "רקודים ומחולות" שאסרו חכמים בימי הספירה ובימי ביהמ"צ, והגדרתם להלכה.
27/04/2014
 
     
 
 

הרב סאלם נסים ושצי ומצוות פדיון שבויים

ידועים היו גויי דמאר גם באיבתם הדתית לכל אשר בשם יהודי יכונה. כל עוד ויש אפילו יהודי אחד המסרב להכיר ב'שליחותו' של מחמד, אין שלום בעצמותם ואין דתם שלמה וחזונם מאפע. לכן מצוה מן המובחר לנשא את המסלם על היהודי. להרים אותו מעלה מעלה ולהוריד את היהודי מטה מטה, עד עפר.
27/04/2014
 

גילוח בימי ספירת העומר

השנה שחל ל"ג בעומר ביום ראשון, מותר לגלח שער הראש והזקן ביום שישי לכבוד שבת. והמחמירים שלא להתגלח עד יום ל"ד בבוקר, תע"ב. מאמר בנושא גילוח בימי ספירת העומר מאת הרה"ג אברהם בן משה שליט"א.
24/04/2014
 

 

 

הרב מנחם מנצור והנעליים

 

הרב מנחם מנצור היה אב בית הדין בעיר עדן. היה בעל הדרת פנים. גאון בתורה וחסיד גדול. כל יהודי עדן וגם האמיר שהיה שם כולם הכירוהו והוקירוהו. באחד ימים עבר ר' מנחם בשוק ערבי כשהוא נועל נעליים ברגליו...
24/04/2014

על מנהג קריאת ספר משלי ולימוד מסכת אבות

מאמר קצר של הרה"ג יוסף עראקי הכהן שליט"א המבאר את מנהג קריאת ספר משלי ולימוד מסכת אבות, טעם המנהג, זמן הלימוד, אופן הלימוד וסדרו .
מתוך "ספר משלי ומסכת אבות", הוצאת מכון שתילי זיתים, פתח דבר, עמ' 7-5.
23/04/2014
 
     
 
 

מצרף לכסף וכור לזהב - ואיש לפי מהללו

מובא מכתב יום טוב צמח לחכת באשי חיים נחום:"...אולי הוא החכם מכולם...מתפלל ארוכות, קורא בגמרא...
23/04/2014

נוסח ספירת העומר כמנהג ק"ק תימן טקסט ושמע

סדר הספירה כפי מנהגינו. הגדול שבציבור (או חזן בית־הכנסת) מודיע תחילה מניין הספירה של אתמול, כגון ביום העשירי אומר כך, אתמול תשעה יומי בעומרא, דאינון חד שבועא ותרין יומי. ואח"כ מברך, בא"י אמ"ה אקב"ו על ספירת העומר, ומתכוין בברכה זו להוציא את כל הקהל וגם הם מתכוונים לצאת בברכתו. סיים הברכה, עונים כולם אמן. וממשיכים לומר, וכן הוא אומר עמהם, "הַאיְדַּאנָא עשרא יומי בעומרא, דאינון חד שבועא ותלתא יומי", לפי שמצוה על כל אחד ואחד לספור לעצמו. (ופירוש "האידאנא", כמו האיי עידאנא, ר"ל זה העת. ובספירת יום אחרון, מסיימים שבעה שבועי "שלמי", ר"ל תמימים).
22/04/2014
 
     
 
 

מבצע לחודש אייר

קריאת התורה בדיסקים - סט מפואר של 5 דיסקים MP3 לשמיעה בקריאתו של החזן דוד כהן הי"ו האוצרים בתוכם את כל סדר קריאת התורה לשבתות ומועדים עם ההפטריות. חלוקת המברכים והקריאה גם כבלדי וגם כשאמי.
22/04/2014
 
     
 
 

סקר חדש באתר

כל אחד מאיתנו משפיע, הצביעו לסקר החדש ...

תתברכו בכל הברכות הכתובות בתורה,
צוות נוסח תימן .

 
 
 כניסה לאתר