מתימן יבוא
מוסדות הקודש המרכזים לבני תימן
ישיבת מתימן יבוא. ירושלים רח'''' תרמ"ב 6. טלפון רב קוי: 02-5812531 פקס 02-5826919 חשבון בנק הדאר: 4874867
מבשר טוב
- הת"ת לבני עדת תימן רח'''' אבינדב 22ג'''' ירושלים. משכנות הרועים התלמוד תורה לבני עדת תימן בראשון לציון. רח'''' נחמיה 111 050-3355022
 
אתר נוסח תימן פעולת צדיק יד מהרי תימני ישראל מורי נט רואים את הקולות
 

ופורים שמח
לאחינו היקרים ידידי מוסדות יבוא 
 
 
להלכות משלוח מנות איש לרעהו, מתנות לאביונים, וסעוֹדת פורים מצוות ימי פורים:
בשבת: קריאת פרשת זכור, נתינת זכר למחצית השקל, ביום א' ממוצאי שבת: קריאת המגילה, משלוח מנות, מתנות לאביונים וסעודת פורים.
להלכות קריאת מגילה
שיר השירים. קורא הרב יהודה גמליאל.
הרב לוינשטיין- סיפור המגילה. - חובה נעימה לשמוע
אשריכם התימנים בימי הפורים
חוזרים לשורשים. עם ניגונים משמחים,
בתורה עמלים, וחסד גומלים.
מתנות לאביונים, עם מחצית השקלים.
למוסדות התימנים, בני עדתך קודמים.
אין חובה להיות שיכורים,
רק איבוד חושים משירים וריקודים.
כולנו מאוחדים, אשרינו היהודים. כמו באותם הימים, נראה כל אויבינו ניגפים.

לקופת הצדקה מלחמת ש ב-ש שקלים נגד שקלים.
חידה לפורים: מה זה?    מופיע במגילה פעמיים, בתורה עם כנפיים, בגמרא עם קרניים, בשיר השירים רק קולו מופיע אחרי הגשם.
חסדי להורדה
כניסה למדור ימי הפורים
פרשת צו חידושים ועלונים  על הפרשה          

בשבילי הפרשה פרשת צו

"צו את אהרן ואת בניו לאמר זאת תורת העולה היא העולה..."
ברש"י, אין צו אלא לשון זירוז מיד ולדורות, אמר ר' שמעון ביותר צריך הכתוב לזרז, במקום שיש בו חסרון כיס. והדברים טעונים ביאור.
ונראה לבאר לפי מה דאיתא בגמרא (מנחות קי, א) אמר ריש לקיש, מאי דכתיב (להלן ז, לז) "זאת התורה לעולה למנחה ולחטאת ולאשם", כל העוסק בתורה כאילו הקריב עולה מנחה חטאת ואשם. והנה גם בזמן שביהמ"ק היה קיים, והיה עני מרוד כ"כ עד שאין באפשרותו להביא אפילו עשירית האיפה, הלא בוודאי אף הוא היה מתכפר בלימוד תורת עולה, וכמו שאמר דוד הע"ה (תהלים קיט, צב) "לולי תורתך שעשועי אז אבדתי בעניי".   (עיר דוד)  להמשך
    עלונים על פרשת השבוע
 
עלון מחודדין בפיך תשע"ד
 פרשת ויקרא
פרשת צו לילדים
עלון מחודדין לפורים
ימי הפורים בהלכה ובאגדה
  קריאת התורה  
הרב יהודה גמליאל מאתר נוסח תימן

פרשת צו: א / ב / ג / ד / ה / ו / ז / הפטרה טקסט- יכין ובועז / תורת אמת
פרשת ויהי ביום השמיני: א / ב / ג / ד / ה / ו / ז /
טקסט- יכין ובועז / תורת אמת


הפטריות לארבע שבתות שלפני פסח שקלים / זכור / פרה / החודש
 
קריאה ברצף:  צו ויהי ביום השמיני אשה כי תזריע
הרב לסרי לפורים מצחיק.
 
קריאת המגילה.
ר' יחיא עמר נווה חיים פ"ת
הרב יחיא זכריה יצחק זצ"ל

 חדש קריאת המגילה ה"ה יצחק נהריפתיחה למגילה לצפיה בטקסטבאתר שטייגן
 
מגילת אסתר - ה"ה עוזי מאליכין
מגבית זכר למחצית השקל
 לאחינו היקרים
שלום וברכה!

בימים אלו פונים אנו לציבור היקר בארץ ובעולם, לבוא ולעזור בתרומה לקיום הת"ת מבשר טוב. ב"ה רבים תורמים כי הם מכירים בחשיבות המוסד היקר ויודעים את המצב הכלכלי הקשה.
פונים אנו גם אליכם, אורחינו היקרים שמוקירים את מורשת תימן הנפלאה ולבכם קרוב לילדים הממשיכים דרכי אבות ומשמחים בהבל פיהם את אבינו שבשמים, וזכותם עומדת לנו להינצל מכל אויבינו.

כולנו רוצים לראות בפריחת הת"ת לקראת מבנה שלנו עם תנאים משופרים, מבורכים בתלמידים ומנחילים תורה לגדיים הרכים בשמחה ובאהבה.
נא הרימו את תרומתכם לתלמוד תורה מבשר טוב בעין יפה, ותבורכו מן השמים בשפע ברכה והצלחה.        הקש לתרומה
יהי רצון שנזכה כולנו לראות את ילדינו עולים במעלות התורה והיראה מתוך יישוב הדעת והרחבה.
השנה מחצית השקל עומד על סך 25 ₪  וכל המוסיף מוסיפים לו מן השמים.
אפשר לשתף גם קרובי משפחה וידידים ושכנים במצוה חשובה זו.
פורים שמח - הנהלת הת"ת וצוות ההוראה
 
מתימן יבוא הישיבה המרכזית לבני תימן ירושלים רח'''' תרמ"ב 6 | טל'''': 02-5812531 | חשבון בנק הדאר: 4874867
מבשר טוב הת"ת לבני עדת תימן | רח'''' דוד 28 | פקס: 02-5811026
משכנות הרועים - הת"ת לבני תימן בראשון לציון. רח'''' נחמיה 111 050-3355022


דוא”ל: email: mtyavo@gmail.com
+ שלח משוב