רְאֵה אָנֹכִי נֹתֵן לִפְנֵיכֶם הַיּוֹם בְּרָכָה וּקְלָלָה. (יא, כא).
מתחיל בלשון יחיד ומסיים בלשון רבים, היה צריך לומר ראו אנכי נותן לפניכם או, ראה אנכי נותן לפניך?
כתב הגאון חתם סופר ז"ל על מה שאמרו חכמינו זכרונם לברכה לעולם יראה אדם את כל העולם על מחצה ואם עשה מצווה אחת מכריע את כל העולם לכף זכות, על כן אומר לכל אחד ואחד מישראל אתה תראה במחשבה שאני נותן לפניכם ברכה או קללה אם אחד מכם לא ישמע מכריע העולם לכף חובה חס ושלום. והקב"ה ברא את ישראל בעולם כדי לשמור על קיום העולם שאם אין ישראל בעולם חס ושלום, העולם לא מתקיים ועוד שישראל צריכים להביא האמונה בין כל העמים ולהודיע להם שהעולם אינו הפקר ולהראות להם שיש פטרון ומשגיח כמו שמצינו באברהם אבינו עליו השלום שהיה יחיד בעולם והיו מלעיגים ומצחקים עליו אבל סוף היה שאמר לו הקב"ה אב המון נתתיך וסוף סוף באו המלכים ואמרו לו נשיא אלוקים אתה בתוכנו.

רְאֵה אָנֹכִי נֹתֵן לִפְנֵיכֶם הַיּוֹם בְּרָכָה וּקְלָלָה. (יא,כא).
כתב הגאון "החתם- סופר" רמז מוסר כי הברכות והקללות לא נתנו אלא לבינוניים יען שהצדיקים לא חוששים לכל זה, ולרשעים לא יועילו כל תוכחות שבעולם נמצא שכל הרעש הגדול הזה רק לבינונים שהם נמצאים בין שני גורי אריות יצר הטוב ויצר הרע על זה אמרו חכמינו זכרונם לברכה שהצדיקים שופטם יצר הטוב והרשעים שופטם יצר הרע והבינוניים שופטים אותם זה וזה ולהם יוצדקו הברכות ואם חס ושלום קלקלו דרכיהם, יש קללות, בשביל זה קוראים את ארץ ישראל ארץ כנען שאם זכו הרי ארץ ישראל,ארץ זבת חלב ודבש ואם לא זכו חס ושלום, ארץ כנען, ראשי תיבות כינור נעים עם נבל שהשכינה נקראת כינור נעים, ואם לא חס ושלום ביד נבל כך כתוב בשמנה לחמו.