ימי החנוכה מאתר נוסח תימן

הידעת מהי מגילת בני חשמונאי?

הידעת מהי מגילת בני חשמונאי? מי כתבה? האם נהגו לאמרה? תשובות לשאלות אלה ולשאלות אחרות תמצא בדברי המבוא המרתקים של הרב אביעד אשואל יצ"ו. מיוחד לשבת זו בה נהגו לומר את המגילה.
 

סדר הדלקת נרות חנוכה להורדה

מוגשים לפניכם שני סדרי הדלקת נרות חנוכה להורדה, אחד בנוסח בלדי והשני בנוסחים שאמי ובלדי.
 

בדין הדלקת נר חנוכה לבחורי ישיבה

ביאור שיטת רבותינו כמוהר"ר חיים כסאר זיע"א, וכמוהר"ר יוסף צובירי זיע"א בדין הדלקת נר חנוכה לבחורי ישיבה.
 

בירור מקיף על אמירת ''הנרות הללו'' שאומרים בחנוכה

מאמר ענק המברר את המנהג לומר ''הנרות הללו'' שאומרים בחנוכה מתוך קובץ "הלכה ומסורה" שיוצ"ל ע"י מפעל "ארחות הלכה".
 

הערה לעיון בנוסח על הניסים

הערה לעיון בנוסח על הניסים - מתוך הלכה ומסורה מס'' 5. יש להעיר הערה מעניינת לעיון שהעירנו ת"ח ויר"ש מובהק בגירסת נוס'' על הניסים שבנוסחתינו בנוס'' הבלדי...
 

נס חנוכה - לשעה ולדורות

מאמר מרתק על נס חנוכה - לשעה ולדורות מטת מו"ר הרהג פנחס קורח שליט"א.
 
 

בגדרי ברכת הרואה נר חנוכה ובדין אורח בנר חנוכה

שני מאמרים, הראשון עוסק בגדרי ברכת הרואה נר חנוכה, והשני עוסק בדין אורח בנר חנוכה. מאת הרה"ג פנחס קורח שליט"א.
 
 

חביבות מצות נר חנוכה

מאמר מאת הרה"ג פנחס קורח שליט"א בנושא חביבות מצות נר חנוכה, המאמר התפרסם בקונטרס "שיר ורננים".
 
 

רמזי נר חנוכה

רמזים על נר שלחנוכה. מאת: הרה"ג פנחס קורח שליט"א. הנה אמרו חז"ל שהדלקת נר חנוכה מצוותה נר איש וביתו, ומניחה על פתח ביתו מבחוץ. נראה דנר חנוכה רומז על אור תורה, שעמל התורה אינו ידע וחכמה בלבד...
 
 

מהדרין בנר חנוכה

מאמר העוסק במצות הידור נרות חנוכה שמצינו בכך דבר שאין דומה לו בשאר מצוות.
מאת: הרה"ג פנחס קורח שליט"א.
 
 

מאי חנוכה

שני מאמרים נרחבים על מהות חג החנוכה מאת הרה"ג פנחס קורח שליט"א
 
 

החיים והשלום - רמזי חנוכה

מקבץ גדול מאוד של רמזי חג החנוכה מתוך החיבור "החיים והשלום" למו"ר חיים קורח זצ"ל.
 
 

תשובות ופסקי הלכה בנושאי חנוכה ממו"ר חיים קורח זלה"ה

קובץ גדול של תשובות ופסקי הלכה בנושאי חנוכה אשר נתחברו ע"י מו"ר חיים קורח זלה"ה, נערך ע"י מו"ר פנחס קורח שליט"א.
 
 

הלכות חנוכה

הלכות חנוכה מתוך "הלכה ומסורה" ערוכים בצורה ברורה ומורחבת עפ"י מנהגי ק"ק תימן יע"א.
 
 

מבחן על הלכות חנוכה נושא פרסים

הרינו להודיעכם שיתקיים אי"ה מבחן מקיף על הלכות חנוכה מתוך הקונטריס החדש "מועדי השם" בין הנבחנים יוגרלו מילגות...
 
 

ספר חדש! שמן למאור - ענייני נס חנוכה

כולל: שער ראשון - ילקוט מאמרי חז"ל על גזירות השמד שבתקופת החשמונאים, ועל המלחמות ועל התשועות. שער שני - מגילת בני חשמונאי עם תרגום ללשון הקודש וביאור. הוצאת מכון פעולת צדיק.
 
 

מזמור של חנוכה

פרק ל'' בתהלים "מזמור שיר חנוכת הבית וגו'' ". גירסה שנייה מאת יאיר חדד הי"ו מאתר תימני אורגינל.
 
 

מפטיר והפטרה לשתי שבתות חנוכה

מתוך תאג'' יכין ובועז, באדיבות המו"ל הרב בועז דחבש הי"ו. לצפייה!. כולל קריאת ההפטרה מאת הרה"ג יהודה גמליאל שליט"א.
 
 

חדש! הגהות "שמן הטוב" על "שם טוב" - הל'' חנוכה

הרה"ג אורן צדוק שליט"א מרבני בית ההוראה פעולת צדיק, זכה לחבר פי'' הגהות "שמן הטוב" על פירוש "שם טוב" המובא על חיבור רבינו הרמב"ם הלכות חנוכה למורנו ורבנו מארי חיים כסאר זצוק"ל, חנוכה שנת תש"ע לפ"ק, קרית ספר ת"ו. זכות מארי חיים תגן על כולנו. ויהיו שפתותיו דובבות בקבר, ויהיה מליץ טוב אכי"ר.
 
 

פירוש שם טוב על הרמב"ם למוהר"ר חיים כסאר זצ"ל - על הלכות חנוכה

לפניכם מובא פירוש "שם טוב" של מארי חיים כסאר זצ"ל על הלכות חנוכה שכתבו על ספר דברי רבינו הרמב"ם, כולל ניווט בין גוף ההלכות לפירוש, ידוע שמארי חיים היה מקצר בדבריו. גולשים שיכתבו ביאורים וציונים לדבריו, יפרסמו כאן באתר, זכותו תגן עלינו ועליכם. ויהיו שפתותיו דובבות בקבר, ויהיה מליץ טוב אכי"ר.
 
 

רשימת כתובות וזמני תפילה למתארחים בשבת חנוכה

לפניכם מדור עידכון בתי כנסת תימנים ברחבי הארץ. הגולשים מתבקשים לשלוח עידכונים לתועלת כלל הציבור ואורחי בית הכנסת.
 
 

יא חנוכה חנכיני

חדש באתר! שיר קצר באדיבות המשורר בועז גדקה הי"ו להאזנה והורדה!. חנוכה שמח!!.
 
 

מזמור של חנוכה

פרק ל'' בתהלים "מזמור שיר חנוכת הבית וגו'' ". מאת יאיר חדד הי"ו מאתר תימני אורגינל.
 
 

קריאת התורה לימי חנוכה

קורין בכל יום, תלתא גֻּברי, בקרבנות הנשיאים שבפרשת נשוא. הקריאה באדיבות הרה"ג יהודה גמליאל שליט"א.
 
 

מגילת בני חשמונאי (מגילת אנטיוכס).

על פי מנהג יהודי תימן המקורי. כולל קרא ותפסיר, הקורא: מארי סאלם ן'' סלימאן אלכהן יצ"ו, מנהג זה נשתכח עוד בתימן לפני כמאתיים שנה ודיסק זה יו"ל להחזיר עטרה ליושנה.
 
 

מזמור שיר חנוכת הבית

פרק ל'' בתהלים יש נוהגים לאמרו לאחר אמירת הנרות הללו... הקריאה באדיבות הרה"ג יהודה גמליאל שליט"א
 
 

פרק קל"ד מספר מנורת המאור לשמיעה וצפייה

מענייני ימי החנוכה, טקסט כולל שמע, הקריאת באדיבות מארי שלמה צדוק הי"ו.
לפרסם בישראל הנס הגדול הזה, תקנו רבותינו לעשות בכל שנה זכר לדבר. בעניין שיהא גלוי ומפורסם. כדגרסינן התם בפרק במה מדליקין...
 
 

פרפראות לימי חנוכה

פעם אחת גזרה מלכות יוון הרשעה שלא יעמו ישראל "אמן", ולא "ברוך אתה". לפיכך תיקנו (לומר ברמז) אין כאלהינו וכו'' מי כאלהינו וכו'' נודה לאלהינו וכו'' ברוך אלהינו וכו'' אתה הוא אלהינו וכו'', ראשי תיבות אמן, ברוך אתה (כדי שלא יבינו. ואף-על-פי-כן כשנתבטלה הגזירה, תקנה לא זזה ממקומה)
 
 

קריאת ההלל במסורת יהודי תימן

*קכ"ג פעמים הללו־יה *המנהג לאור ספרות ראשונים * הרמב"ם גומר את ההלל על מנהג זה * שיטה זו של "קירוי" כפי שהיא נקראת בפי יהודי תימן עד היום נזכרה פעמיים במשנה * שינוי המנהג *מהרי"ץ עומד בפרץ *כיום, בעיקר קהילת הבלדי ממשיכה במנהג קדמון זה.