תימן


עולים מתימן לומדים פרשת בשלח
צולם לפני מספר שנים בישיבת מתימן יבוא.
הרב מאיר צימרוט פרשת ויחי
צולם יום ג' האחרון ויחי תשע"ד

Viewing this content requires Silverlight. You can download Silverlight from http://www.microsoft.com/getsilverlight.

 פרשת וישב עלון מחודדין בפיך לילדים      למבוגרים חידושים על הפרשה
קריאת התורה בתימנית, מהאתר מורינט לצפיה מורחבת הקש>  
פרשת וישב

פרשת וישב נר תמיד

וַיֵּשֶׁב יַעֲקב בְּאֶרֶץ מְגוּרֵי אָבִיו בְּאֶרֶץ כְּנָעַן. אֵלֶּה תּלְדוֹת יַעֲקב יוֹסֵף וכו (לז, א-ב).

אומר רש"י הקדוש בפתח הפרשה: "אחר שכתב לך יישובי עֵשָׂו ותולדותיו בדרך קצרה" – פרשה קודמת – "החל לפרש יישובי יעקב ותולדותיו בדרך ארוכה, לפי שהם חשובים לפני המקום להאריך בהם" – העיקר זה לפרט את תולדות יעקב, את מוצאנו – המוצא של עם ישראל. וכן אתה מוצא בעשרה דורות

פרשת וישב חידושים

''וְהַיָּרֵחַ'' (לז ט)
בשו''ע (או''ח תכו) נפסק: ש'הרואה לבנה בחדושה, מברך 'אֲשֶׁר בְּמַאֲמָרוֹ בָּרָא שְׁחָקִים'' וכו' ומובא ברמ''א מדברי רבינו בחיי בפרשתנו, שכתב לומר בברכת הלבנה את המילים הללו: 'דָּוִד מֶלֶךְ יִשְׂרָאֵל חַי וְקַיָּם', לפי שמלכותו של הקב''ה נמשלה ללבנה 'והיא עתידה להתחדש כמותה' וכנסת ישראל תחזור להתדבק בבעלה שהוא הקב''ה, דוגמת הלבנה המתחדשת עם החמה, 


עלון חדש: כנפי יונה. הקש לצפיה.  עמוד 2     עלון מחודדין וישב תשע"ד לצפיה והורדה pdf    וישב תשע"ד לילדים  לצפיה ולהורדת PDF
https://sfilev2.f-static.com/image/users/78332/ftp/my_files/template/%D7%A4%D7%A1-%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%A4%D7%A8-%D7%9B%D7%97%D7%95%D7%9C.jpg?id=13229689
ברכון הדלקת נרות לחנוכה מקש ימיני להורדת קובץ pdf או להדפסה
עמוד 1       עמוד 2
   
   
 

פרשת ואתחנן

"ואתם הדבקים בה' אלקיכם חיים כולכם היום וכו'" (ד, ד) 
אפשר לפרש עפ"י מ"ש רז"ל שע"י עסק התורה נקרא דבק בה' וכמ"ש בגמרא: "וכי אפשר לאדם לידבק בה'? אלא, זה המהנה ת"ח מנכסיו ומחזיק בידיו כאילו דבק בשכינה" ובא הרמז בתיבת "ואתם" אותיות ואמת שהיא רמז לתורה שבכתב ולתורה שבע"פ. אמת רומז לתורה שבכתב. ותוספת ה-וא"ו רומז לתורה שבע"פ שהוא שיתא סידרי משנה וגמרא. ובא ה- וא"ו להוסיף תורה שבע"פ, לומר ששתיהן קשורות זה בזה וחייב אדם לעסוק בשתיהן, וכולן ניתנו בסיני וכמאמר הכתוב: "תתן אמת ליעקב".(ענף חיים - לרבי אברהם חיים אלנדאף זצ"ל) 

"
ויקרא משה אל כל ישראל ויאמר אליהם שמע ישראל וגו' ולמדתם אותם ושמרתם לעשותם" (ה, א) 
אפשר לומר, שמזהיר כאן גם על לימוד התורה שבע"פ שהיא ביאור התורה שבכתב והיא - המשנה. שיש במשנה תקכ"ד פרקים, ועם פרק "שנו חכמים" ופרק "אנדרוגינוס" שהם ברייתות שהוקבעו בכלל המשנה הרי תקכ"ו כמנין "ולמדתם אתם". עוד, "אתם" אותיות אמת - שתעסקו בה לשם שמים ולא לשם פנייה אחרת. ואמר:"ושמרתם לעשותם" - כלומר, צריכים לעשות לה שמירה שלא תשכחו. ובמה תהיה השמירה? כשתעסקו בזמרה, כמ"ש ב"ילקוט יחזקאל": "אמר ר' יוחנן, כל הקורא בלא נעימהושונה בלא זמירה עליו הכתוב אומר 'וגם אני נתתי לבם חוקים לא טובים'". ופירוש נעימה, כגון טעמי המקרא. וכתבו התוס' שהיה דרכן לשנות המשנה בזמירה ע"פ, שע"י הזמר זוכרים בע"פ. וזהו שאמר "ולמדתם ושמרתם" ששמירת הלימוד הוא ע"י שקורא בנעימה וזמר. וכן תמצא ש"ושמרתם" בגימטריא - קורא משנה בנעימה, חיים לו. כי עפ"י הסוד, כאשר האדם לומד משנה עם הנעימה ממשיך לה חיים עליונים ונעשית נשמה ע"י הלימוד בכוונה זו. ולכן המונע ממנה הנועם העליון וקורא בלא נעימה עליו נאמר: "וגם אני נתתי להם וכו' ומשפטים בל יחיו" ולכן שנינו "אשרי מי שעמלו בתורה ועושה נחת רוח ליוצרו". והוא על-דרך הנזכר. (מקום מקדש - לרבי חיים סנוואני זצ"ל) 

"
לא תרצח ולא תנאף ולא תגנוב" (שם, יז) 
כל אלו הלאוין מפסיקים בקריאתם מעט. והטעם, כדי שלא יחשוב הקורא אותם, שלגמרי משמע. דהיינו לאסור רציחה בכל אופן או גניבה וכו'. אלא, לא תרצח - למי שאינו חייב רציחה, אבל מותר לרצוח מי שחייב רציחה [בבי"ד]. ולא תגנוב את רעך בשאר דברים אבל אתה גונב דעתו בתורה ובמצוות. ולא תנאף את הערווה, אבל עם אשה דעלמא שמותרת לך לפרות ולרבות ממנה מותר. וכמבואר בזוהר ברעיא מהימנא סוף פרשת יתרו באריכות. וסימניך: "דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום". (קייץ המזבח - לרבי חיים כסאר זצ"ל)
   
וידאו חדש, צולם בט' באב השנה תשע"ג.
מארי משה גמליאל.

 Unable to display content. Adobe Flash is required.
הבחור החשוב יאיר נגר.

ה"ה יוסף סליימאן בישיבת מתימן יבוא . ט באב תשע"ג.

ילדי ת"ת מבשר טוב לומדים לומר קינות. מארי מתתיה נסים

Unable to display content. Adobe Flash is required. 
     
 
+ שלח משוב